Despido de interpretes de lengua de signos

Benvolgut/a ciutadà/na
Ens posem en contacte amb vostè per a informar-li d’una situació històrica i sense
precedents relativa al servei d’interpretació de llengua de signes adreçat a l’alumnat sord
de Catalunya.
Fins a dia d’avui i des de els seus inicis, el Departament d’Ensenyament havia atorgat
aquest servei a la Fundació Privada de la Federació de Sords de Catalunya (Fundació
FESOCA). De cara al 2012, els professionals de la interpretació que portem a terme la tasca
mencionada hem estat informats de la finalització de la nostra activitat amb efecte dia 22
de desembre de 2011 amb absència total de garantia o compromís algun de ser renovats
després el període nadalenc. Això comporta que els prop de trenta professionals
d’interpretació a càrrec del servei veuran extingits els seus contractes i es trobaran a l’atur
la pròxima setmana. D’ aquesta manera i si no hi ha una proposta de solució, el
Departament d´Ensenyament deixaria d’atendre els alumnes amb discapacitat auditiva de
Catalunya i impossibilitaria, així, el seu accés al currículum educatiu.
En aquests moments, els alumnes sords i les seves famílies no saben si tindran intèrpret el
dia 9 de gener quan tornin a classe i fins al final de curs, tot i ser un dret reconegut
legalment en les següents normes:
• Art. 27 de la Constitució Espanyola
• Art. 6 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a la Educació
• Art. 3 de la Llei de Protecció del Menor
• Art. 4 de la Llei 17/2010 del 3 de Juny de Reconeixent de la Llengua de
Signes Catalana
• Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, ONU
Reiterem que a aquestes alçades, els intèrprets tampoc sabem si es compta amb els nostres
serveis per a continuar el curs que forçosament deixarem el proper dia 22 de desembre. En
conseqüència, l’alumnat sord tindria que fer front a l’absència informativa de la totalitat de
continguts lectius fins el mes de juny.
No som milers, com els mestres de primària o els professors de secundària, ni tan sols
soms tres-cents, com els espartans en les Termòpiles, però som tot el personal necessari i
imprescindible per a cobrir el gruix de les hores lectives concedides pel Departament
d’Ensenyament a l’alumnat amb discapacitat auditiva de Catalunya. Som trenta dones i
homes que desitgem continuar fent la nostra feina. Una tasca important, que volem i
defensem amb passió, com queda evidenciat en la nostra voluntat de continuar exercint la
nostra professió malgrat les dures condicions laborals, tals com:
• Pagament impuntual de les nòmines des de febrer de 2011, rebaixes salarials
des de setembre de 2011, la no retribució de les hores de preparació de les
classes ni de descans escolar, encadenament de contractes temporals, entre d
´altres.
És per aquest motiu que els intèrprets de llengua de signes de l’àmbit educatiu de
Catalunya demanem el recolzament i la complicitat dels mitjans de comunicació per a fer
difusió de la nostra situació.
Volem deixar palès que amb la rescissió dels nostres contractes, 30 professionals es
trobaran en una situació de desocupació injustificada ja que és un servei essencial durant
tot el curs. Paral·lelament, s’està vulnerant el dret a l’educació i a la informació dels
alumnes sords que estan cursant l’educació post-obligatòria, aspecte que comportarà un
augment de la taxa d’abandonament i fracàs escolar.
Degut a això, us sol·licitem que realitzeu difusió d’aquesta missiva al seu entorn més
proper, (amics, familiars, coneguts…) per tal de donar a conèixer la nostra complicada
situació a la major quantitat de persones possible.
Atentament,
Intèrprets de llengua de signes de l’àmbit educatiu de Catalunya
Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb el Comitè d’Empresa al correu
electrònic:comite.empresa.ff@gmail.com .
______________________________________________________________
________
Estimado/a ciudadano/a:
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de una situación histórica y sin
precedentes relativa al servicio de interpretación de lengua de signos dirigido al alumnado
sordo de Catalunya.
Hasta la fecha y desde sus inicios, dicho servicio había sido otorgado por el Departament
d’Ensenyament a la Fundació Privada de la Federació de Sords de Catalunya (Fundació
FESOCA). De cara al 2012, los profesionales de la interpretación que llevamos a cabo la
labor mencionada hemos sido informados de la finalización de nuestra actividad con efecto
día 22 de diciembre de 2011, con ausencia total de garantía o compromiso alguno de ser
renovados tras el período vacacional. Esto comporta que los cerca de treinta profesionales
de la interpretación a cargo del servicio verán extinguidos sus contratos y se encontrarán
en el paro la próxima semana. De esta manera y si no hay propuesta de solución, el
Departament d´Ensenyament dejaría de atender a los alumnos con discapacidad auditiva
de Catalunya e imposibilitaría así su acceso al currículum educativo.
En estos momentos, los alumnos sordos y sus familias no saben si tendrán intérprete el día
9 de Enero cuando vuelvan a clase y hasta final de curso, aun siendo un derecho
reconocido legalmente en las siguientes normas:
• Art. 27 de la Constitución Española
• Art. 6 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación
• Art. 3 de la Ley de Protección del Menor
• Art. 4 de la Ley 17/2010 del 3 de Junio de reconocimiento de la Lengua de
Signos Catalana
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ONU.
Reiteramos que a estas alturas, los intérpretes tampoco sabemos si se cuenta con nuestros
servicios para continuar el curso que forzosamente dejaremos el próximo día 22 de
Diciembre. En consecuencia, el alumnado sordo tendría que hacer frente a la ausencia
informativa del total de contenidos lectivos hasta el mes de Junio.
No somos miles, como los maestros de primaria o los profesores de secundaria, ni tan solo
somos trescientos, como los espartanos en las Termópilas, pero somos todo el personal
necesario e imprescindible para cubrir el grueso de las horas lectivas concedidas por el
Departament d’Ensenyament al alumnado con discapacidad auditiva de Catalunya. Somos
treinta mujeres y hombres que deseamos continuar haciendo nuestro trabajo. Una labor
importante, que queremos y defendemos con pasión, como queda evidenciado en nuestra
voluntad de continuar ejerciendo nuestra profesión a pesar de las duras condiciones
laborales, tales como:
-Pago impuntual de les nóminas desde Febrero de 2011, rebajas salariales desde Setiembre
de 2011, la no retribución de las horas de preparación de las clases ni de descanso escolar,
encadenamiento de contratos temporales, entre otras.
Es por este motivo que los intérpretes de lengua de signos del ámbito educativo de
Catalunya pedimos el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación para hacer
difusión de nuestra situación.
Queremos dejar patente que con la rescisión de nuestros contratos, 30 profesionales se
hallarán en una situación de desempleo de modo injustificado pues es un servicio esencial
durante todo el curso. Paralelamente, se está vulnerando el derecho a la educación y a la
información de los alumnos sordos que están cursando la educación post-obligatoria,
aspecto que comportará un aumento del índice de abandono y fracaso escolar.
Debido a ello, le solicitamos que realice difusión de esta misiva a su entorno más cercano
(amigos, familia, conocidos…)por tal de dar a conocer nuestra complicada situación a la
mayor cantidad de personas posible.
Atentamente,
Intérpretes de lengua de signos del ámbito educativo de Catalunya
Para cualquier duda o aclaración contacte con el Comité de Empresa en el correo
electrónico: comite.empresa.ff@gmail.com .

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s